Loading...
Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Επικαιρότητα

Πολιτική Συνοχής και Ελλάδα

γράφει η Μαρία Κολοκύθα

 

H «πολιτική συνοχής» αποτελεί την  βασική πολιτική επενδύσεων της ΕΕ με πρωταρχικό στόχο να αποβούν οι περιφέρειες και οι πόλεις της ΕΕ πιο ανταγωνιστικές. Με τον καιρό άλλαξαν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές περιφέρειες και έτσι άλλαξε και η πολιτική της ΕΕ προκειμένου να εναρμονιστεί με τις σύγχρονες απαιτήσεις.

Στοχεύει όλες τις περιφέρειες και τις πόλεις της ΕΕ προκειμένου να παρέχει στήριξη για την δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, την οικονομική ανάπτυξη, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι το 2020, η ΕΕ αποσκοπεί να υλοποιήσει πέντε συγκεκριμένους στόχους σε απασχόληση, καινοτομία, εκπαίδευση κοινωνική ένταξη, κλίμα/ενεργεία. Για τον καθορισμό των ανωτέρω στόχων η Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη και τις περιφέρειες για να συντάξουν συμβάσεις εταιρικής σχέσης και επιχειρησιακά προγράμματα περιγράφοντας τις επενδυτικές προτεραιότητες και τις αναπτυξιακές τους ανάγκες. Οι διαχειριστικές αρχές στα Κράτη είναι αυτές που επιφορτίζονται με την αρμοδιότητα να διαχειρίζονται τα προγράμματα και να επιλέγουν τα επιμέρους έργα. Παράλληλα, ως προς την ίδια κατεύθυνση το κάθε Κράτος Μέλος έχει υιοθετήσει τους δικούς του εθνικούς στόχους στους ανωτέρω τομείς .

Οι συνέπειες της εν λόγω πολιτικής αντικατοπτρίζονταισε πολλούς τομείς . Συγκεκριμένα επιφέρουν ισχυρόοικονομικό αντίκτυπο , αναδεικνύουν και προωθούν την έννοια της αλληλεγγύης , και παρέχουν στήριξη των λιγότερο αναπτυγμένων ευρωπαϊκών χώρων και περιφερειών αποβλέποντας την άμβλυνση των κοινωνικών διαφόρων και ανισοτήτων . Αναφορικά με το συνολικό οικονομικό αντίκτυπο, αναμένεται να αγγίξειτα 450 δισεκατομμύρια EUR, συνυπολογίζοντας τις εθνικές εισφορές και άλλες ιδιωτικές επενδύσεις ενώ σχεδόν το 1/3 του συνολικού προϋπολογισμού  της ΕΕ διατίθεται για την πολιτική συνοχή .

Τα κύρια επιτεύγματα αποτελούν μεταξύ άλλων η δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης , η επένδυση στους ανθρώπους, υποστήριξη σε επιχειρήσεις, ενίσχυση της έρευνας της καινοτομίας, βελτίωση του περιβάλλοντος, εκσυγχρονισμό των μεταφορών. Οι επενδύσεις της πολιτικής συνοχής που διοχετευτήκανμέσω των διαρθρωτικών ταμείων  υποστήριξαν τεράστιο αριθμό έργων στην Ελλάδα από μεγάλα έργα  μέχρι μικρές τοπικές πρωτοβουλίες .

Σχετικά με την περίοδο 2007-2013  η Ελλάδα έλαβε σχεδόν 6 δις. ΕUR για τη βελτίωση των υποδομών και της προσβασιμότητας , 5,5 δις EUR για την προστασία του περιβάλλοντος , πάνω από 3,6 δις EUR για την έρευνα και την καινοτομία  και 2.2 δις EUR για την βελτίωση της κατάρτισης. Δημιουργήθηκαν πάνω από 21.000 θέσεις εργασίας, χρηματοδοτήθηκαν 2.400 νέες επιχειρήσεις και βελτιώθηκε και το δίκτυο της δημόσιας μεταφοράς προς όφελος 27.000 πολιτών. Χαρακτηριστικά έργα της περιόδου αποτελούν : η δημιουργία της γέφυρας Ρίο Αντίρριο ( Χαρίλαος Τρικούπης), η ελληνική πρωτοβουλία τεχνολογικών συνεργατικών σχηματισμών CORALLIA , καθώς και το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων στη δυτική Μακεδονία.

Όσον αφορά την χρονική περίοδο 2014-2020  η Ελλάδα επωφελήθηκε με 15.35 δισεκατομμύρια ΕUR και ανέλαβε την διαχείριση 18 επιχειρησιακών προγραμμάτων. Η κατασκευή του μετρό στην Αθήνα, η εδραίωση του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης , η δημιουργία  του Μουσείου της Ακρόπολης  και η διαδικασία μεταφοράς των μνημείων, η παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις για την πρόληψη νέων ανέργων και η βελτίωση των δημοσίων υπηρεσιών αποτελούν μερικά παραδείγματα συμβολής της ΕΕ μέσω της πολίτης συνοχής και των ταμείων  χρηματοδότης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σχετικά με την πολιτική για την περιφερειακή ανάπτυξη και συνοχή μετά το 2020 , η νέαπολική συνοχής στο εξής θα επικεντρώνει τους πόρους της σε 5 στόχους πολιτικής , οι οποίοι άπτονται σε τομείς που η ΕΕ έχει την μεγαλύτερη δυνατότητα να επιτύχει αποτελέσματα.

Τέλος, η ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής βρίσκεται στον πυρήνα της προσπάθειας και αποτελεί το βασικό εργαλείο της Ένωσης προκειμένου να επέλθει συνολική βελτίωση  της ανταγωνιστικής θέσης της Ένωσης και ιδιαίτερα των πιο αδύναμων περιφερειών της. Αναπόσπαστο μέρος της προσπάθειας αυτής αποτελεί και η χώρα μας. Ιδιαίτερα σε μια εποχή αυξανόμενης παγκοσμιοποίησης, ανησυχίας για τον ενεργειακό εφοδιασμό, δημογραφικής παρακμής, κλιματικών αλλαγών και παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης που ταλανίζει και την ευρωπαϊκή ήπειρο, η πολιτική συνοχήςεξελίχτηκε ως μέρος της προσπάθειας να βρεθούν λύσειςσε αυτά τα προβλήματα και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο τόσο στην ανάπτυξη των επιμέρους κρατών μελώνόσο και στην σταθεροποίηση του ευρωπαϊκούοικοδομήματος .

 
 
Πηγές :

Μια εισαγωγή στην πολιτική συνοχής της ΕΕ 2014-2020, Ευρωπαϊκή Επιτροπή  Ιούνιος 2014

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/basic/basic_2014_el.pdf

Η Πολιτική Συνοχής και η Ελλάδα, EU Publications

https://ec.europa.eu/regional_policy/el/information/publications/factsheets/2014/cohesion-policy-and-greece

Πολιτική Συνοχής https://www.espa.gr/el/pages/staticEUPolicies.aspx

Η πολιτική για την περιφερειακή ανάπτυξη και τη συνοχή μετά το 2020:Ερωτήσεις και απαντήσεις .Στρασβούργο, 29 Μαΐου 2018 Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο Τύπου

Υλοποίηση της πολιτικής συνοχής: Τα κύρια αποτελέσματα των επενδύσεων της ΕΕ κατά την περίοδο 2007-2013 Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2016 Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο Τύπουhttp://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/greece/index_el.htm
https://whateuropedoesforme.eu/el/home