Loading...
Διεθνής και Ευρωπαϊκή Οικονομία

Η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Ελλάδας με το σχέδιο «Ευρώπη 2020»

Πρόλογος
Η παρακάτω ενημερωτική ανάλυση γίνεται στα πλαίσια ανασκόπησης για το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Ευρώπη 2020». Εδώ θα παραθέσουμε εν συντομία, με βάση τις επίσημες κειμενογραφίες και τη βιβλιογραφία που υπάρχει, τη θέση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής ένωσης πάνω σε αυτή την πρωτοβουλία.
Εισαγωγή
Το Μάρτιο 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη Στρατηγική δράση «Ευρώπη 2020» µε στόχο την έξοδο από την κρίση και την προετοιμασία της οικονομίας της ΕΕ για την επόμενη δεκαετία και όχι μόνο.
 
Τα σημαντικότερα κομμάτια που προβλέπονται και δίνεται μεγαλύτερη σημασία είναι η  “Ανάπτυξη” και η “Απασχόληση” όπου όλοι οι ενδιαφερόμενοι θεσμικοί φορείς και οργανισμοί θα εμπλακούν προκειμένου να υπάρξει το κατάλληλο και καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Το πρόγραμμα  “Ευρώπη 2020” επίσης αντιπροσωπεύει την αναπτυξιακή στρατηγική της Ε.Ε για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία.  Αυτές οι τρεις αλληλοσυμπληρούμενες προτεραιότητες θα βοηθήσουν την Ε.Ε και τα κράτη-μέλη της να επιτύχουν υψηλά επίπεδα απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής.
Πιο συγκεκριμένα, η Ένωση έθεσε πέντε φιλόδοξους στόχους, τους οποίους θα δούμε παρακάτω, προς επίτευξη μέχρι το 2020.
Κάθε κράτος-μέλος έχει υιοθετήσει τους δικούς του εθνικούς στόχους σε κάθε έναν από αυτούς τους τομείς.
Συγκεκριμένες δράσεις τόσο σε επίπεδο Ε.Ε όσο και σε εθνικό επίπεδο στηρίζουν τη στρατηγική αυτή.
Οι πέντε στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» της Ε.Ε για το 2020 είναι:
1. Απασχόληση
 • Απασχόληση του 75% της ηλικιακής κατηγορίας 20-64 ετών
2. Έρευνα και Ανάπτυξη
 • Το 3% του Α.Ε.Π της Ε.Ε πρέπει να επενδύεται στην Έρευνα και την Ανάπτυξη
3. Κλιματική αλλαγή και ενεργειακή βιωσιμότητα
 • Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% (ή και 30%, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν) σε σχέση με το 1990
 • Εξασφάλιση του 20% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
 • Αύξηση κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης
4. Εκπαίδευση
 • Μείωση των ποσοστών πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου κάτω από 10%
 • Ολοκλήρωση τριτοβάθμιων σπουδών τουλάχιστον για το 40% της ηλικιακής κατηγορίας 30-34 ετών
5. Καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
 • Μείωση τουλάχιστον κατά 20 εκατομμύρια των ατόμων που βρίσκονται ή κινδυνεύουν να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού
Οι εθνικοί στόχοι της Ελλάδας σε σχέση με τη Στρατηγική “Ευρώπη 2020” είναι:
Ο στόχος επενδύσεις και ανάπτυξη του παραπάνω πίνακα προέκυψε ύστερα από πρόταση της ελληνικής πλευράς στο πλαίσιο του νέου αναθεωρημένου ΕΠΜ.
Η αποτελεσματικότητα στο να μπορέσει ο στόχος της ανάπτυξης να επιτευχθεί, βασίζετε στους πόρους των ΕΔΕΤ 2014-2020 που θα δαπανηθούν κατά το 2020 αλλά και σε εκείνους που δαπανήθηκαν το έτος βάσης.
Ακόμα σπουδαίο ρόλο διαδραματίζει και η σημαντική αύξηση των ιδιωτικών και των δημοσίων δαπανών για το 2020.
Ειδικότερα, οι πόροι των ΕΔΕΤ θα συμβάλουν στην επίτευξη αυτού του στόχου, σε ποσοστό που αντιστοιχεί στο 15% περίπου των συνολικών προβλεπόμενων για Ε&Τ το 2020.
Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι όλοι οι στόχοι αφορούν στη συνολική εθνική προσπάθεια προκείμενου να υπάρξει παραγωγική συνέχεια στο εγχείρημα.
Συμπεράσματα
 
Κλείνοντας, μπορούμε να δούμε πως αναδεικνύεται, κυρίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ανάγκη να υπάρξει μια καινούργια κατευθυντήρια γραμμή και χάραξη της μελλοντικής πορείας της Ε.Ε. Μέσα από αυτή τη πορεία η Ελλάδα φαίνεται να έχει αναβαθμισμένο ρόλο που θα της δώσει σημαντικό πλεονέκτημα αν καταφέρει να ανταποκριθεί.
Πηγές:
 
 1. ΕΛΣΤΑΤ,
 2. Eurostat,
 3. National Inventory Report 2014-Greece,
 4. 2ο Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης, Έκθεση Προόδου για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ΑΠΕ.
 5. https://www.espa.gr/el/pages/staticEurope2020.aspx
 6. europedirect.acci.gr/αναπτυξιακή-στρατηγική-ευρώπη-2020-στό